Cục Viễn thám Quốc gia - Việt Nam

Hợp tác với Cục Viễn Thám Quốc gia - Việt Nam trong việc nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh trong xây dựng các giải pháp quản lý trong các lĩnh vực. Hồ sơ hợp tác theo Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác ( năm 2017)

Chi tiết

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí Hậu - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam

Hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. Hồ sơ hợp tác theo Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác ( năm 2017)

Chi tiết

Viện khoa học công nghệ & Đào tạo - Trường Đại Học Kiên Giang , Việt Nam

Hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. Hồ sơ hợp tác theo Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác ( năm 2017)

Chi tiết