Envida - Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường trên hệ thống thông tin địa lý GIS

Tính năng nghiệp vụ: 
Hệ thống tích hợp dữ liệu trên nền bản đồ số ( GIS) VN-2000
Quản lý hồ sơ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh, thanh kiểm tra môi trường và thu phí các dịch vụ môi trường. 
Quản lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh theo sổ chủ nguồn thải
Tính toán thu phí dịch vụ môi trường.
Hệ thống áp dụng quy định về chuẩn dữ liệu và cấu trúc hệ thống theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường

.

Tìm hiểu thêm