Quy tắc đạo đức và Ứng xử trong kinh doanh

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Fixcom cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi hoạt động của chúng tôi và tuân thủ các luật và quy định hiện hành.  Tính chính trực của Fixcom là một trong những tài sản quan trọng nhất của chúng tôi và Fixcom mong muốn tất cả nhân viên bảo vệ và bảo vệ sự chính trực đó.  Tất cả các nhân viên của Fixcom phải tiến hành hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức và hợp pháp cho dù là giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối hay với nhau.  Để thúc đẩy văn hóa đạo đức và cam kết tuân thủ pháp luật, Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh (“Quy tắc”) này được thiết kế để giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của họ trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất của doanh nghiệp.

Tất cả các cán bộ, quản lý, nhân viên của Fixcom và bất kỳ nhà thầu, nhà tư vấn hoặc người nào khác nhân danh Fixcom và các công ty thành viên của Fixcom đều phải tuân thủ các nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi.  Các tiêu chuẩn ứng xử sau đây sẽ được thực thi ở tất cả các cấp tổ chức.  Bất kỳ nhân viên nào vi phạm, hoặc không báo cáo vi phạm các tiêu chuẩn này sẽ bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc cách chức.  Hành vi cấu thành tội phạm cũng có thể khiến thủ phạm bị phạt tiền và phạt tù.

Quy tắc này bổ sung các chính sách và thủ tục khác của Fixcom, bao gồm Sổ tay Nhân viên Fixcom và các năng lực cốt lõi.  Quy tắc này không thay thế các chính sách và thủ tục hiện có.

BÁO CÁO VI PHẠM

Fixcom khuyến khích nhân viên của mình cung cấp thông tin có thể hỗ trợ Fixcom trong việc điều tra và khắc phục mọi vi phạm đạo đức hoặc pháp luật có thể xảy ra. Fixcom  cũng có một chính sách nghiêm ngặt không trả đũa.  Sẽ không có hình thức trả đũa nào được chấp nhận đối với các báo cáo được thực hiện với thiện chí.

Nếu nhân viên của Fixcom biết về khả năng vi phạm Quy tắc này hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định nào khác, họ phải thông báo cho người giám sát của mình (nếu người giám sát không tham gia), Bộ phận Nhân sự hoặc Ban quản lý công ty.  Thông báo này có thể được thực hiện trực tiếp, qua điện thoại, qua email (tới compliance@fixcom.vn) hoặc qua Đường dây nóng của Fixcom - 02353764888.  Tất cả các báo cáo đều được bảo mật và thông tin sẽ được chia sẻ trên cơ sở cần biết.  Báo cáo cũng có thể được thực hiện ẩn danh theo luật địa phương. Fixcom  có thể có nghĩa vụ điều tra và, trong một số tình huống, báo cáo với các cơ quan chức năng của chính phủ bất cứ khi nào Fixcom có cơ sở hợp lý để tin rằng đã có vi phạm luật hình sự liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, hối lộ hoặc vi phạm tiền boa;

Tổ chức Nhân sự của Fixcom đã được chỉ định chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi việc tuân thủ Quy tắc này.  Bộ phận Nhân sự sẽ báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc Công ty của Fixcom cho mục đích này về việc thực hiện và hiệu lực của Quy tắc này.

BẢO VỆ THÔNG TIN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT

Trong quá trình làm việc với Fixcom, nhân viên có thể có quyền truy cập vào tài sản trí tuệ và thông tin bí mật liên quan đến Fixcom, nhân viên của Fixcom và khách hàng của Fixcom.  Tất cả nhân viên phải bảo vệ thông tin bí mật và độc quyền của Fixcom và khách hàng của Fixcom khỏi bị tiết lộ không đúng cách.  Nhân viên Fixcom không bao giờ được chấp nhận thông tin bí mật từ một người hoặc công ty khác, hoặc ký một thỏa thuận bảo mật có lợi cho người khác mà không có sự cho phép nội bộ thích hợp.

Tất cả nhân viên của Fixcom đều ký một "Thỏa thuận về Bí mật Thương mại, Thông tin Quyền sở hữu và Sáng chế", cùng với các luật khác nhau, cho phép Fixcom sở hữu công việc do nhân viên phát triển trong phạm vi công việc của họ.  Nhân viên của Fixcom có nghĩa vụ hợp tác với Fixcom để có được quyền sở hữu trí tuệ nếu cần thiết để bảo vệ quyền của Fixcom trong sản phẩm làm việc.

Fixcom yêu cầu tất cả phần mềm, dữ liệu, hình ảnh hoặc các tài liệu khác thuộc sở hữu của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị máy tính và thiết bị di động của Fixcom phải được cấp phép hợp lệ.  Để đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ chính sách bản quyền của Fixcom, tất cả các nghĩa vụ do nhà cung cấp phần mềm, dữ liệu, hình ảnh hoặc các tài liệu khác thuộc sở hữu của bên thứ ba và theo luật phải luôn được tuân thủ.

DUY TRÌ HỒ SƠ TÀI CHÍNH CHÍNH XÁC

Fixcom cam kết duy trì hồ sơ tài chính chính xác và kịp thời.  Thủ tục lưu trữ hồ sơ của Fixcom là rất cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các chi phí được tính và phân bổ hợp lý.  Điều quan trọng đối với Fixcom là tất cả dữ liệu tài chính và phi tài chính phải chính xác, đầy đủ và hợp lệ trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Mỗi nhân viên phải hoàn thành thẻ thời gian điện tử của họ nhanh chóng và chính xác, theo hướng dẫn tính phí thời gian.  Tương tự, tất cả các yêu cầu séc, chi phí đi lại và các chi phí khác phải được mã hóa chính xác vào các tài khoản chi phí thích hợp.

HÀNH VI CÁ NHÂN CỦA NHÂN VIÊN

Fixcom cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, không có mọi hình thức quấy rối tình dục hoặc bất hợp pháp khác, bạo lực hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp.  Tất cả nhân viên và những người không phải là nhân viên có quan hệ kinh doanh với Fixcom phải tuân thủ chính sách này.  Hơn nữa, nhân viên của Fixcom có thể không thực hiện công việc trong khi bị suy yếu do ma túy hoặc rượu và phải tuân thủ chính sách nơi làm việc không có ma túy của Fixcom. Fixcom  là nơi làm việc không có vũ khí.  Vui lòng tham khảo phần Trách nhiệm của Nhân viên trong Sổ tay Nhân viên để biết thêm chi tiết.

Fixcom nghiêm cấm việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện, bao gồm tất cả các hình thức lao động trẻ em, buôn bán người và nô lệ.  Công ty cam kết ngăn chặn những hành vi này trong chuỗi cung ứng của mình và mong muốn các nhà cung cấp cũng làm như vậy.

TUÂN THỦ CƠ HỘI VIỆC LÀM BẰNG CẤP

Fixcom tuân thủ luật Cơ hội việc làm bình đẳng và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính (bao gồm mang thai, mang thai được nhận thức, sinh con, cho con bú hoặc các tình trạng y tế liên quan), bản dạng giới, tôn giáo (bao gồm cả việc ăn mặc và chải chuốt tôn giáo) , tình trạng hôn nhân, tình trạng bạn đời trong nước, thông tin di truyền, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tổ tiên, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương bảo vệ trong điều trị hoặc việc làm. Fixcom  cũng cung cấp chỗ ở hợp lý cho người khuyết tật.  Vui lòng tham khảo Chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Fixcom không khuyến khích nhân viên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc có thể là xung đột lợi ích với nhiệm vụ của nhân viên tại Fixcom.  Mọi nhân viên phải tránh những trường hợp mà lợi ích cá nhân hoặc gia đình thực sự hoặc có khả năng xung đột với lợi ích của Fixcom.  Nhân viên phải khai báo bằng văn bản cho Bộ phận Nhân sự về bất kỳ việc thuê người thân hoặc cộng sự thân thiết nào, ngoài bất kỳ lợi ích tài chính nào mà nhân viên hoặc người thân của nhân viên hoặc cộng sự thân thiết của Fixcom có đối với bất kỳ đối thủ cạnh tranh, khách hàng hoặc nhà cung cấp nào.  Nhân viên được bầu chọn hoặc bổ nhiệm vào văn phòng công, hoặc ban quản trị bên ngoài với các tổ chức có liên quan hoặc liên kết với đối thủ cạnh tranh của Fixcom, khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác cũng phải tiết lộ các vị trí này cho Bộ phận Nhân sự.

TẶNG VÀ NHẬN QUÀ TẶNG

Tất cả các giao dịch với khách hàng và khách hàng tiềm năng phải hợp pháp, công bằng và cởi mở. Fixcom  không dung thứ cho hối lộ hoặc tham nhũng.  Nhân viên của Fixcom không bao giờ được nhận hoặc gạ tình hối lộ, các khoản thanh toán, quà tặng hoặc tiền thưởng không phù hợp từ hoặc cho bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung cấp nào của Fixcom.  Nhân viên của Fixcom không được nhân danh Fixcom tặng quà, chiêu đãi, ăn uống, đóng góp chính trị, quyên góp từ thiện hoặc các khoản tiền thưởng khác dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được nhận quà tặng, chiêu đãi, bữa ăn hoặc khoản tiền thưởng khác từ khách hàng, nhà cung cấp , đại diện nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh lớn hơn giá trị thị trường $ 25,00 mà không có sự chấp thuận của Ban quản lý công ty.  Nhân viên của Fixcom không được cung cấp cho một quan chức nhà nước bất kỳ thứ gì có giá trị: 1) với mục đích gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành động chính thức nào;  2) tác động đến quan chức để thực hiện hoặc hỗ trợ gian lận;

BÁO CÁO VÀ TUYÊN BỐ CHÍNH XÁC

Bất cứ khi nào nhân viên của Fixcom được yêu cầu đưa ra tuyên bố về đối thủ cạnh tranh và sản phẩm của họ hoặc về sản phẩm và dịch vụ của Fixcom, họ phải cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những tuyên bố này là cập nhật và chính xác.

LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN

Fixcom tin tưởng vào cạnh tranh công bằng và cởi mở và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật Cạnh tranh hoặc Chống độc quyền hiện hành trên toàn thế giới.  Tất cả nhân viên phải luôn tuân thủ luật Cạnh tranh hoặc Chống độc quyền cũng như các chính sách cạnh tranh và chống độc quyền của Fixcom, bao gồm mọi chính sách khu vực áp dụng cho các doanh nghiệp cụ thể.  Nhân viên không được tìm kiếm thông tin độc quyền của đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc từ những người khác, điều này có thể do vi phạm tính bảo mật hoặc mất tính toàn vẹn.  Các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh của Fixcom phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm cả luật chống độc quyền của Việt Nam.  Mọi thắc mắc liên quan đến Luật chống độc quyền có thể được chuyển đến bộ phận Hợp đồng và Dịch vụ Pháp lý để làm rõ.

Theo nguyên tắc chung, các thỏa thuận và / hoặc thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh về giá cả, điều kiện giao dịch, doanh số dự kiến ​​cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào, doanh thu và chi phí, lịch trình sản xuất, hàng tồn kho hoặc thị trường chia sẻ vi phạm luật chống độc quyền.  Việc trao đổi thông tin cạnh tranh hoặc độc quyền cũng phải được tránh.  Các hướng dẫn này cũng áp dụng cho các cuộc tiếp xúc không chính thức với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả các cuộc tiếp xúc tại triển lãm thương mại hoặc cuộc họp của các tổ chức chuyên nghiệp.